Home / Kiểm tra học kì 2 toán 11

Kiểm tra học kì 2 toán 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2016-2017 (LTK)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2016-2017 MÔN TOÁN – LỚP 11 THỜI GIAN 90 PHÚT Câu 1: (2 điểm)  Tính các giới hạn sau: a) \[\lim \frac{\sqrt{{{n}^{2}}+1}-2n}{2n+1}\].     (0,5đ) b) \[\lim \frac{{{3}^{n}}-{{2.5}^{n}}}{7+{{3.5}^{n}}}\].     (0,5đ) c) \[\underset{x\to 2}{\mathop{\lim }}\,\left( \frac{1}{2-x}-\frac{12}{8-{{x}^{3}}} \right)\]   (0,5đ) d) \[\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\left[ x\left( \sqrt{{{x}^{2}}+3}-x …

Read More »