Home / Hóa 9 – Chương 1

Hóa 9 – Chương 1

Bài 1 – Tính chất hóa học của oxit

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Tính chất hóa học của oxit bazơ a) Tác dụng nước tạo tành dung dịch bazơ \[BaO + {H_2}O \to Ba{\left( {OH} \right)_2}\] b) Tác dụng axit tạo thành muối và nước \[CuO + HCl \to CuC{l_2} + {H_2}O\] c) Tác dụng oxit axit tạo thành …

Read More »