Home / Hóa 12 Chương 7

Hóa 12 Chương 7

Bài 32. Hợp chất của sắt

HỢP CHẤT CỦA SẮT Tải tài liệu HƠP CHẤT SẮT (II) Trong phan ứng hóa học, \[{\rm{F}}{{\rm{e}}^{{\rm{2 + }}}}\] nhường 1 e thành \[{\rm{F}}{{\rm{e}}^{{\rm{3 + }}}}\] \[{\rm{F}}{{\rm{e}}^{{\rm{2 + }}}} \to {\rm{F}}{{\rm{e}}^{{\rm{3 + }}}} + e\] Tính chất hóa học đặc trung là tính khử Sắt (II) oxit: \[{\rm{FeO}}\] (là oxit …

Read More »

Bài 31. Sắt

SẮT Tải tài liệu VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ Sắt ở ô số 26, thuộc nhóm \[{\text{IIIVB}}\], chu kì 4 Cấu hình e: \[{\text{1}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{3}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{d}}^{\text{6}}}{\text{4}}{{\text{s}}^{{\text{2}}{\kern 1pt} {\kern 1pt} }}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\text{hay}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left[ {{\text{Ar}}} \right]{\text{3}}{{\text{d}}^{\text{6}}}{\text{4}}{{\text{s}}^{\text{2}}}\] Dễ nhường 2 e …

Read More »