Home / Hóa 12 Chương 6

Hóa 12 Chương 6

Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất của kim loại kiềm thổ

A. KIM LOẠI KIỀM THỔ VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON Thuộc nhóm IIA, gồm: \[Be;\,\,Mg;\,\,Ca;\,\,Sr;\,\,Ba;\,\,Ra\] Cấu hình e lớp ngoài cùng: \[n{{s}^{2}}\] \[Be:\left[ He \right]2{{s}^{2}};\,\,\,\,Mg:\left[ Ne \right]3{{s}^{2}};\,\,\,\,Ca:\left[ Ar \right]4{{s}^{2}};\,\,\,\,Sr:\left[ Kr \right]5{{s}^{2}};\,\,\,\,Ba:\left[ Xe \right]6{{s}^{2}}\] TÍNH CHẤT VẬT LÍ  

Read More »

Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm

A. KIM LOẠI KIỀM VỊ TRÍ, CẤU HÌNH ELECTRON CỦA KIM LOẠI KIỀM Thuộc nhóm IA gồm: \[{\text{Li}}{\text{, Na}}{\text{, K}}{\text{, Rb}}{\text{, Cs}}{\text{, Fr}}\] Cấu hình e: \[{\text{Li: }}\left[ {He} \right]{\text{2}}{{\text{s}}^1}{\text{, Na: }}\left[ {Ne} \right]{\text{3}}{{\text{s}}^1}{\text{, K: }}\left[ {Ar} \right]{\text{4}}{{\text{s}}^1}{\text{, Rb: }}\left[ {Kr} \right]{\text{5}}{{\text{s}}^1}{\text{, Cs: }}\left[ {Xe} \right]{\text{6}}{{\text{s}}^1}\] TÍNH CHẤT VẬT LÍ …

Read More »