Home / Hóa 12 Chương 4

Hóa 12 Chương 4

BÀI 1 – ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME

A. LÝ THUYẾT I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP 1. Khái niệm Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau Ví dụ:  Polietilen \[{\left( {{\rm{ – C}}{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{ – C}}{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{ – }}} \right)_{\rm{n}}}\] …

Read More »