Home / Hóa 12 Chương 2

Hóa 12 Chương 2

Bài 5 Glucozơ

TÓM TẮT LÝ THUYẾT MỞ ĐẦU CHƯƠNG 2 – CACBOHIĐRAT Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ phức tạp và thường có công thức chung là \[{C_n}{\left( {{H_2}O} \right)_m}\] Ví dụ: Tinh bột: \[{\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n}\,\,hay\,\,{\left[ {{C_6}{{\left( {{H_2}O} \right)}_5}} \right]_{n\,}}\,\,hay\,\,{C_{6n}}{\left( {{H_2}O} \right)_{5n}}\] Glucozơ: \[{C_6}{H_{12}}{O_6}\,\,hay\,\,{C_6}{\left( {{H_2}O} \right)_6}\] Cabohiđrat chia thành 3 …

Read More »