Home / Hóa 12 Chương 1

Hóa 12 Chương 1

Chương 1-Bài 2-Lipit

TÓM TẮT LÝ THUYẾT KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN Khái niệm và phân loại Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực như: ete, clorofom, xăng dầu,… …

Read More »

Chương 1-Bài 1-Este

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Khái niệm về este Khi thay nhóm \[OH\] ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm \[OR\] ta được este Ví dụ: khi thay \[OH\] trong axit fomic (\[HCO\boxed{OH}\]) bằng nhóm \[O{C_2}{H_5}\] ta được este \[HCO\boxed{O{C_2}{H_5}}\] Ví dụ: khi thay \[OH\] trong axit axetic (\[C{H_3}CO\boxed{OH}\]) bằng …

Read More »