Home / Hóa 11

Hóa 11

Anđehit – Dạng 1

Hits: 5 ANĐEHIT – ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP Cần nhớ: Anđehit no, đơn chức, mạch hở: \[{C_n}{H_{2n}}O\left( {n \ge 1} \right)\] hoặc \[{C_n}{H_{2n + 1}}CHO\left( {n \ge 0} \right)\] Anđehit no, \(k\) chức, mạch hở: \[{C_n}{H_{2n + 2 – 2k}}{O_k}\left( {n \ge k} \right)\] Tên thay thế: Bước 1: Chọn mạch …

Read More »