Home / Hóa 11 Chương 1

Hóa 11 Chương 1

Bài 4 – Phản ứng trao đổi ion

TÓM TĂT LÝ THUYẾT Phản ứng xảy ra trong các dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dụng dịch các chất điện li là phải tạo thành ít nhất một trong các chất sau: …

Read More »

Bài 1 Sự điện li

TÓM TẮT LI THUYẾT Hiện tượng dẫn điện: Các dung dịch axit, bazơ, và muối khi tan trong nước làm cho dung dịch dẫn điện Nguyên nhân dẫn điện: Là do trong dung dịch có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion …

Read More »

Bài 2 – Axit, Bazơ và Muối

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Axit. Là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+ Ví dụ: \[HCl \to {H^ + } + O{H^ – }\] \[C{H_3}COOH \to {H^ + } + C{H_3}CO{O^ – }\] Axit nhiều nấc. Ví dụ: \[{H_3}P{O_4} \rightleftarrows {H^ + } + {H_2}PO_4^ – \] …

Read More »