Home / Hóa 11 Chương 1

Hóa 11 Chương 1

Bài 1 Sự điện li

TÓM TẮT LI THUYẾT Hiện tượng dẫn điện: Các dung dịch axit, bazơ, và muối khi tan trong nước làm cho dung dịch dẫn điện Nguyên nhân dẫn điện: Là do trong dung dịch có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion …

Read More »