Home / Hình 11 Chương 1

Hình 11 Chương 1

Bài 2 Phép tịnh tiến

TÓM TẮT LÍ THUYẾT Định nghĩa Trong mặt phẳng cho vectơ  \[\overrightarrow v \]. Phép biến hình biến mỗi điểm \[M\] thành \[M’\] sao cho \[\overrightarrow {MM’} = \overrightarrow v \] được gọi là phép tịnh tiến theo vectơ  \[\overrightarrow v \]. Kí hiệu: \[{T_{\overrightarrow v }}\left( M \right) = …

Read More »