Home / Đề thi học kì 2 Hóa 11

Đề thi học kì 2 Hóa 11

KIỂM TRA HÓA 11 LẦN 3 HỌC KÌ II 2018-2019 (LTK)

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM 2028-2019 MÔN HÓA 11 – MÃ ĐỀ 603  Câu 1. Cho \[\text{C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\text{-CH=C}{{\text{H}}_{\text{2}}}\] tác dụng với dung dịch Brom thì sản phẩm thu được là A. \[\text{C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\text{-CBr=CHBr}\] B. \[\text{C}{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{Br-CH=C}{{\text{H}}_{2}}\] C. \[\text{C}{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{Br-C}{{\text{H}}_{2}}\text{-C}{{\text{H}}_{2}}\text{Br}\] D. \[\text{C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\text{-CHBr-C}{{\text{H}}_{2}}\text{Br}\] Câu 2. Hợp chất hữu cơ X có tên gọi l: 2,2-đimetylpentan. …

Read More »

KIỂM TRA HỌC KÌ II HÓA 11 NĂM 2017 -2018 (LTK)

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 MÔN HÓA 11 CƠ BẢN – MÃ ĐỀ 150 THỜI GIAN 45 PHÚT  PHẦN I TRẮC NGHIỆM (8 điểm) Câu 1. Phenol đơn giản nhất có công thức là A. \[{{\text{C}}_{\text{6}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}\text{C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\] B. \[{{\text{C}}_{\text{6}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}\text{OH}\] C. \[{{\text{C}}_{\text{6}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}\text{-CH=C}{{\text{H}}_{\text{2}}}\] D. \[\text{HO-}{{\text{C}}_{\text{6}}}{{\text{H}}_{\text{4}}}\text{-C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\] Câu 2. Etilen được dùng …

Read More »