Home / Đại 8 – chương 3

Đại 8 – chương 3

Bài 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH DẠNG 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN ĐỘNG  Các công thức cần nhớ: \[S=v.t\], \[t=\frac{S}{v}\], \[v=\frac{S}{t}\] \[S\]: là quãng đường \[v\]: là vận tốc \[t\]: là thời gian Nếu có sự ảnh hưởng của nước, gió… thì: \[{{v}_{xuôi\,\,dòng}}={{v}_{thuyền}}+{{v}_{nước}}\] \[{{v}_{ngược\,\,dòng}}={{v}_{thuyền}}-{{v}_{nước}}\] Bài 1. …

Read More »