Home / Đại 8 Chương 1

Đại 8 Chương 1

Bài 1 – Nhân đơn thức với đa thức

Cần nhớ: Muốn nhân đơn thức với đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau Bài tập ví dụ: Bài 1. Làm tính nhân a) \[{x^2}\left( {5{x^3} – x – \frac{1}{2}} \right)\] \[ = {x^2}.5{x^3} – {x^2}.x – {x^2}.\frac{1}{2}\] …

Read More »