Home / Đại 11 Chương 4

Đại 11 Chương 4

Bài 3. Hàm số liên tục

HÀM SỐ LIÊN TỤC Tải tài liệu HÀM SỐ LIÊN TỤC TẠI 1 ĐIỂM ĐỊNH NGHĨA 1 Cho hàm số \[f\left( x \right)\] xác định trên \[K\] và \[{{x}_{0}}\in K\] Hàm số \[f(x)\] được gọi là liên tục tại \[{{x}_{0}}\] nếu \[\underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=f\left( {{x}_{0}} \right)\] Ví dụ: …

Read More »

Bài 2. Giới hạn của hàm số

GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ Tải tài liệu GIỚI HẠN HỮU HẠN TẠI 1 ĐIỂM Định nghĩa Cho khoảng \[K\] chứa \[{{x}_{0}}\] và \[y=f\left( x \right)\] xác định trên \[K\] hoặc \[K\backslash \left\{ {{x}_{0}} \right\}\] Ta nói hàm số \[y=f\left( x \right)\] có giới hạn là \[L\] khi \[x\to {{x}_{0}}\] …

Read More »

Bài 1. Giới hạn của dãy số

GIỚI HẠN DÃY SỐ Tải tài liệu GIỚI HẠN HỮU HẠN CỦA DÃY SỐ Định nghĩa 1. Dãy số \[\left( {{u}_{n}} \right)\] có giới hạn bằng \[0\] khi \[n\] dần đến dương vô cực, nếu \[\left| {{u}_{n}} \right|\] có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ …

Read More »