Home / Đại 11 Chương 1

Đại 11 Chương 1

Bài 1 – Hàm số lượng giác

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Hàm số \[y = \sin x\] Tập xác định \[R\] Tập giá trị \[\left[ { – 1;1} \right]\] Đồng biến trên \[\left( { – \frac{\pi }{2} + k2\pi ;\frac{\pi }{2} + k2\pi } \right)\] Nghịch biến trên \[\left( {\frac{\pi }{2} + k2\pi ;\frac{{3\pi }}{2} + k2\pi …

Read More »

Ôn tập công thức lượng giác

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Quan hệ giữa độ và rađian: \[\boxed{{1^0} = \frac{\pi }{{180}}rad\,\,\& \,\,1rad = {{\left( {\frac{{180}}{\pi }} \right)}^0}}\] Độ dài cung tròn: \[\boxed{l = R\alpha }\] Giá trị lượng giác của cung \[\alpha \]: \[\tan \alpha = \frac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }}\]          \[\cot \alpha …

Read More »