Home / Đại 10 chương 3

Đại 10 chương 3

Bài 1 – Đại cương về phương trình

I. Khái niệm về phương trình 1. Phương trình 1 ẩn Phương trình chứa ẩn \[x\] là mệnh đề chứa biến có dạng \[f\left( x \right) = g\left( x \right)\] (1) \[f\left( x \right)\& g\left( x \right)\] là những biểu thức của \[x\] Nếu có số thực \[{{x_0}}\] sao cho …

Read More »