Home / Đại 10 Chương 1

Đại 10 Chương 1

Bài 1 Mệnh đề

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Mệnh đề  Mệnh đề là một khẳng định có tính đúng sai Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai Ví dụ: “Phan – xi – păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam” là một mệnh đề “\[{\pi ^2} < 9,86\]” là một mệnh …

Read More »