Home / Chương 3 – Nguyên hàm, tích phân

Chương 3 – Nguyên hàm, tích phân

Bài 2. Tích phân

TÍCH PHÂN Tải tài liệu KHÁI NIỆM TÍCH PHÂN Có thể hiểu đơn giản tích phân như là diện tích hoặc diện tích tổng quát hóa. Giả sử cần tính diện tích một hình phẳng được bao bởi các đoạn thẳng, ta chỉ việc chia hình đó thành các hình nhỏ đơn …

Read More »

Bài 1. Nguyên hàm

NGUYÊN HÀM Tải tài liệu ĐỊNH NGHĨA Cho hàm số \[f(x)\] xác định trên \[K\] Hàm \[F(x)\] được gọi là nguyên hàm của \[f(x)\] trên \[K\] nếu \[F'(x)=f(x)\] với mọi  \[x \in K\] Ví dụ: \[f\left( x \right) = 2x,\,\,\,F\left( x \right) = {x^2}\], \[F\left( x \right)\] là nguyên hàm …

Read More »