Home / Chương 2 – Mũ, Log

Chương 2 – Mũ, Log

Bài 3. Lôgarit

LÔGARIT ĐỊNH NGHĨA Cho hai số dương \[a,b\] với \[a \ne 1\]. Số \[\alpha \] thỏa mãn đẳng thức \[{a^\alpha } = b\] được gọi là lôgarit cơ số \[a\] của \[b\] Kí hiệu: \[{\log _a}b\] \[\alpha = {\log _a}b \Leftrightarrow {a^\alpha } = b\] Ví dụ. Tính \[{\log _{\frac{1}{2}}}4;\,\,\,{\log …

Read More »

Bài 2. Hàm số lũy thừa

HÀM SỐ LŨY THỪA KHÁI NIỆM Hàm số \[y = {x^\alpha }\] gọi là hàm số lũy thừa, \[\left( {\alpha \in R} \right)\] Ví dụ: \[y = {x^2};y = {x^{ – 4}};y = {x^{\frac{1}{3}}};y = {x^{\sqrt 2 }};y = {x^\pi }…\] TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA Với …

Read More »