Home / Chương 1- Dao động cơ

Chương 1- Dao động cơ

ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Dao động cơ, dao động tuần hoàn: Dao động cơ là chuyển động qua lại của vật quanh một vị trí cân bằng Dao động tuần hoàn là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau trạng thái dao động (vị trí, vận tốc, …

Read More »