Home / Bài tập theo dạng chương 7

Bài tập theo dạng chương 7

DẠNG 1. DẠNG SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT PHẢN ỨNG VỚI CHẤT OXI HÓA MẠNH

KHỞI ĐỘNG.  NHẬN BIẾT Bài 1: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm \[{\text{Fe, FeO,F}}{{\text{e}}_2}{{\text{O}}_3}\] và \[{\text{F}}{{\text{e}}_3}{{\text{O}}_4}\] phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối …

Read More »