Home / Bài tập chương 6 theo dạng

Bài tập chương 6 theo dạng

Lý thuyết trọng tâm về nhôm và hợp chất

Câu 1. Một nguyên tố X thuộc 4 chu kì đầu của bảng HTTH, mất dễ dàng 3 electron tạo ra ion \[{{\text{M}}^{{\text{3 + }}}}\] có cấu hình giống khí hiếm. Cấu hình electron của nguyên tử X là: A. \[{\text{1}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{p}}^{\text{2}}}\] C. \[{\text{1}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{3}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{d}}^{{\text{10}}}}{\text{4}}{{\text{s}}^{\text{2}}}\] B. \[{\text{1}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{3}}{{\text{p}}^{\text{1}}}\] D. \[{\text{1}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{3}}{{\text{p}}^{\text{3}}}\] Câu 2. Chọn phát …

Read More »