Home / Chương 7 - Hạt nhân nguyên tử / Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HẠT NHÂN

PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

I. LỰC HẠT NHÂN

Là lực hút giữa 2 \[p\], giữa 2 \[n\], giữa 1 \[p\] và 1 \[n\] (không phụ thuộc điện tích)

Lực hạt nhân không có bản chất như lực tĩnh điện hay lực hấp dẫn, nó là lực tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân hay còn gọi là lực tương tác mạnh, nó chỉ có tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân, ngoài phạm vi kích thước hạt nhân thì lực giảm nhanh xuống 0

II. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN

1. Độ hụt khối.

Xét \[{}_{2}^{4}He\] có \[2p\], \[2n\] và có \[{{m}_{He}}=4,00150u\]

Nếu lấy \[2{{m}_{p}}+2{{m}_{n}}=2.1,00728+2.1,00866=4,03188u\]

Nhận thấy \[2{{m}_{p}}+2{{m}_{n}}>{{m}_{He}}\]

Vậy hối lượng của 1 hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclon tạo thành hạt nhân đó. 

Độ chênh lệch này gọi là độ hụt khối: \[\Delta m=\left( Z.{{m}_{p}}+N.{{m}_{n}} \right)-{{m}_{X}}\]

2. Năng lượng liên kết

Năng lượng liên kết hạt nhân là năng lượng tỏa ra khi tổng hợp các nuclôn riêng rẽ thành một hạt nhân (hay là năng lượng thu vào để phá vỡ hạt nhân thành các nuclôn riêng rẽ).

Giá trị tối thiểu của năng lượng cần phải cung cấp là:

\[\left( Z.{{m}_{p}}+N.{{m}_{n}} \right){{c}^{2}}-{{m}_{X}}.{{c}^{2}}\]

Độ lớn này được gọi là năng lượng liên kết:

\[{{W}_{lk}}=\left( Z.{{m}_{p}}+N.{{m}_{n}} \right){{c}^{2}}-{{m}_{X}}.{{c}^{2}}=\Delta m.{{c}^{2}}\]

\[\Delta m\]: là độ hụt khối

Vậy: