Home / Hóa 11 Chương 1 / Bài 3 – Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ thị axit, bazơ

Bài 3 – Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ thị axit, bazơ

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Sự điện li của nước.

Nước cũng dẫn điện nhưng cực kì yếu, cứ \[555\] triệu phân tử chỉ có 1 phân tử phân li ra ion.

\[{H_2}O \rightleftarrows {H^ + } + O{H^ – }\]

Tích số ion của nước.

Vì nước phân li rất yếu nên coi như môi trường trung tính

Môi trường trung tính là môi trường có \[[{H^ + }] = [O{H^ – }]\]

Người ta xác định được \[[{H^ + }] = [O{H^ – }] = {10^{ – 7}}\left( {mol/lit\,\,ở\,\,{{25}^0}C} \right)\]

\[[{H^ + }].[O{H^ – }] = {10^{ – 14}}\] được gọi là tích số ion của nước (ở nhiệt độ không khác nhiều với 250C)

Có thể coi giá trị tích số ion của nước là hằng số trong cả dung dịch loãng của các chất khác nhau.

Ý nghĩa tích số ion của nước

Nó cho biết môi trường dung dịch đó là môi trường axit hay môi trường bazơ hay trung tính.

Môi trường axit: \[[{H^ + }] > [O{H^ – }]\,\,\,hay\,\,\,[{H^ + }] > {10^{ – 7}}\]

Môi trường kiềm: \[[{H^ + }] < [O{H^ – }]\,\,\,hay\,\,\,[{H^ + }] < {10^{ – 7}}\]

Môi trường trung tính: \[[{H^ + }] = {10^{ – 7}}\]

Khái niệm về pH.

Để tránh ghi nồng độ \[{H^ + }\] bằng số mũ âm người ta dùng giá trị pH với quy ước:

\[[{H^ + }] = {10^{ – pH}}\left( M \right)\]

Nếu \[[{H^ + }] = {10^{ – a}}\left( M \right)\] thì \[pH = a\]

Thang \[pH\] thường có giá trị từ \[1\] đến \[14\]

Ý nghĩa thực tế của pH.

Trong máu người pH gần như không đổi

Thực vật sinh sinh trưởng bình thường khi giá trị pH phù hợp cho từng loại

Tốc độ ăn mòn kim loại trong nước phụ thuộc vào pH

Chất chỉ thị axit – bazơ

Chất chỉ thị là chất có màu biến đổi phụ thuộc và giá trị pH

BÀI TẬP CŨNG CỐ KIẾN THỨC

[WpProQuiz 209]