Home / Hóa 12 Chương 6 / Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất của kim loại kiềm thổ

Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất của kim loại kiềm thổ

A. KIM LOẠI KIỀM THỔ

VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON

Thuộc nhóm IIA, gồm: \[Be;\,\,Mg;\,\,Ca;\,\,Sr;\,\,Ba;\,\,Ra\]

Cấu hình e lớp ngoài cùng: \[n{{s}^{2}}\]

\[Be:\left[ He \right]2{{s}^{2}};\,\,\,\,Mg:\left[ Ne \right]3{{s}^{2}};\,\,\,\,Ca:\left[ Ar \right]4{{s}^{2}};\,\,\,\,Sr:\left[ Kr \right]5{{s}^{2}};\,\,\,\,Ba:\left[ Xe \right]6{{s}^{2}}\]

TÍNH CHẤT VẬT LÍ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *