Home / Hình 11 Chương 1 / Bài 2 Phép tịnh tiến

Bài 2 Phép tịnh tiến

TÓM TẮT LÍ THUYẾT

Định nghĩa

Trong mặt phẳng cho vectơ  \[\overrightarrow v \].

Phép biến hình biến mỗi điểm \[M\] thành \[M’\] sao cho \[\overrightarrow {MM’} = \overrightarrow v \] được gọi là phép tịnh tiến theo vectơ  \[\overrightarrow v \].

Kí hiệu: \[{T_{\overrightarrow v }}\left( M \right) = M’ \Leftrightarrow \overrightarrow {MM’} = \overrightarrow v \]

Phép tịnh tiến theo vectơ không là phép đồng nhất

Ví dụ: Phép tịnh tiến theo vectơ \[\overrightarrow u \] biến ba điểm \[A, B, C\] thành \[A’, B’, C’\] như sau:

Tính chất

Nếu \[\left\{ \begin{array}{l}{T_{\overrightarrow v }}\left( M \right) = M’\\{T_{\overrightarrow v }}\left( N \right) = N’\end{array} \right. \Rightarrow \overrightarrow {M’N’} = \overrightarrow {MN} \Rightarrow M’N’ = MN\]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *