Home / Hóa 9 - Chương 1 / Bài 1 – Tính chất hóa học của oxit

Bài 1 – Tính chất hóa học của oxit

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Tính chất hóa học của oxit bazơ

a) Tác dụng nước tạo tành dung dịch bazơ

\[BaO + {H_2}O \to Ba{\left( {OH} \right)_2}\]

b) Tác dụng axit tạo thành muối và nước

\[CuO + HCl \to CuC{l_2} + {H_2}O\]

c) Tác dụng oxit axit tạo thành muối

\[BaO + C{O_2} \to BaC{O_3}\]

Tính chất hóa học của oxit axit

a) Tác dụng nước tạo tành dung dịch axit

\[{P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\]

b) Tác dụng bazơ tạo thành muối và nước

\[C{O_2} + Ca{\left( {OH} \right)_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O\]

c) Tác dụng oxit bazơ tạo thành muối

\[BaO + C{O_2} \to BaC{O_3}\]

Phân loại

Oxit gồm các loại:

Oxit bazơ: là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước

Oxit axit: là những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước

Oxit lưỡng tính: là những oxit tác dụng với dung dịch axit, tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước \[\left( {A{l_2}{O_3},ZnO…} \right)\]

Oxit trung tinh: là oxit không tạo muối

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CŨNG CỐ KIẾN THỨC

[WpProQuiz 211]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *