Home / Hóa 11 Chương 1 / Bài 1 Sự điện li

Bài 1 Sự điện li

TÓM TẮT LI THUYẾT

Hiện tượng dẫn điện:

Các dung dịch axit, bazơ, và muối khi tan trong nước làm cho dung dịch dẫn điện

Nguyên nhân dẫn điện:

Là do trong dung dịch có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion

Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước ra ion

Chất điện li là chất khi tan trong nước phân li ra ion

Axit, bazơ và muối là những chất điện li

Phương trình biểu diễn sự điện li:

\[NaCl \to N{a^ + } + C{l^ – }\]

Phân loại chất điện li:

Chất điện li mạnh: là chất khi tan trong nước các phân tử đều hòa tan phân li ra ion

Axit manh: \[HCl,HN{O_3},HCl{O_4},{H_2}S{O_4}…\]

Bazơ mạnh: \[NaOH,KOH,Ba{\left( {OH} \right)_2},Ca{\left( {OH} \right)_2}…\]

Hầu hết các muối

Chất điện li yếu: là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Axit yếu: \[C{H_3}COOH,HClO,{H_2}S,HF,{H_2}S{O_3}…\]

Bazơ yếu: \[Bi{\left( {OH} \right)_3},Mg{\left( {OH} \right)_2}…\]

Phương trình của chất điện li yếu biểu diễn bằng mũi tên hai chiều

\[C{H_3}COOH \rightleftarrows C{H_3}CO{O^ – } + {H^ + }\]

BÀI TẬP CŨNG CỐ KIẾN THỨC

[WpProQuiz 200]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *