Home / Đại 11 Chương 1 / Bài 1 – Hàm số lượng giác

Bài 1 – Hàm số lượng giác

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Hàm số \[y = \sin x\]

Tập xác định \[R\]

Tập giá trị \[\left[ { – 1;1} \right]\]

Đồng biến trên \[\left( { – \frac{\pi }{2} + k2\pi ;\frac{\pi }{2} + k2\pi } \right)\]

Nghịch biến trên \[\left( {\frac{\pi }{2} + k2\pi ;\frac{{3\pi }}{2} + k2\pi } \right)\]

Là hàm số lẻ nên đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ làm tâm O đối xứng.

Tuần hoàn với chu kì \[T = 2\pi \]

Đồ thị:

Hàm số \[y = \cos x\]

Tập xác định \[R\]

Tập giá trị \[\left[ { – 1;1} \right]\]

Đồng biến trên \[\left( {k2\pi ;\pi + k2\pi } \right)\]

Nghịch biến trên \[\left( { – \pi + k2\pi ;k2\pi } \right)\]

Là hàm số chẵn nên đồ thị hàm số nhận trục \[Oy\] làm trục đối xứng.

Tuần hoàn với chu kì \[T = 2\pi \]

Đồ thị:

Hàm số \[y = \tan x\]

Tập xác định \[D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\]

Tập giá trị \[R\]

Đồng biến trên \[\left( { – \frac{\pi }{2} + k\pi ;\frac{\pi }{2} + k\pi } \right)\]

Là hàm số lẻ 

Tuần hoàn với chu kì \[T = \pi \]

Nhận đường thẳng \[x = \frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z\] làm tiệm cận

Đồ thị:

Hàm số \[y = \cot x\]

Tập xác định \[D = R\backslash \left\{ {k\pi ,k \in Z} \right\}\]

Tập giá trị \[R\]

Nghịch biến trên \[\left( {k\pi ;\pi + k\pi } \right)\]

Là hàm số lẻ 

Tuần hoàn với chu kì \[T = \pi \]

Nhận đường thẳng \[x = k\pi ,k \in Z\] làm tiệm cận

Đồ thị:

BÀI TẬP CŨNG CỐ KIẾN THỨC

[WpProQuiz 204]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *