Home / TranVinhTri

TranVinhTri

Thích đủ thứ

Bài 4 – Phản ứng trao đổi ion

TÓM TĂT LÝ THUYẾT Phản ứng xảy ra trong các dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dụng dịch các chất điện li là phải tạo thành ít nhất một trong các chất sau: …

Read More »