Home / TranVinhTri

TranVinhTri

Thích đủ thứ

ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – ĐỀ 1

ĐỀ 1 Bài 1. Tìm ba số tự nhiên có ba chữ số \[\overline {abc} \]. Biết rằng \[{b^2} = ac\] và \[\overline {abc} – \overline {cba} = 495\] Bài 2.  a) Tính nhanh: \[\frac{{1978.1979 + 1980.21 + 1958}}{{1980.1979 – 1978.1979}}\] b) Rút gọn: \[\frac{{{5^2}{{.6}^{11}}{{.16}^2} + {6^2}{{.12}^6}{{.15}^2}}}{{{{2.6}^{12}}{{.10}^4} – {{81}^2}{{.960}^3}}}\] Bài …

Read More »