Home / tranlyngoctrinh

tranlyngoctrinh

Lý thuyết trọng tâm về nhôm và hợp chất

Câu 1. Một nguyên tố X thuộc 4 chu kì đầu của bảng HTTH, mất dễ dàng 3 electron tạo ra ion \[{{\text{M}}^{{\text{3 + }}}}\] có cấu hình giống khí hiếm. Cấu hình electron của nguyên tử X là: A. \[{\text{1}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{p}}^{\text{2}}}\] C. \[{\text{1}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{3}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{d}}^{{\text{10}}}}{\text{4}}{{\text{s}}^{\text{2}}}\] B. \[{\text{1}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{3}}{{\text{p}}^{\text{1}}}\] D. \[{\text{1}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{3}}{{\text{p}}^{\text{3}}}\] Câu 2. Chọn phát …

Read More »

DẠNG 1. DẠNG SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT PHẢN ỨNG VỚI CHẤT OXI HÓA MẠNH

KHỞI ĐỘNG.  NHẬN BIẾT Bài 1: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm \[{\text{Fe, FeO,F}}{{\text{e}}_2}{{\text{O}}_3}\] và \[{\text{F}}{{\text{e}}_3}{{\text{O}}_4}\] phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối …

Read More »