Hits: 5

SỞ GD & ĐT TP TÂY NINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thờigian phát đề)

Câu 1 (1,0 điểm): Tính giá trị biểu thức \(T = \sqrt {16} + 5\). Kết quả: \[T = \sqrt {16} + 5 = \sqrt {{4^2}} + 5 = 4 + 5 = 9\]

 

Câu 2 (1,0 điểm): Giải phương trình \(2x – 3 = 1\). Kết quả: \[x = 2\]

 

Câu 3 (1,0 điểm): Tìm giá trị của \(m\) để đường thẳng \(\left( d \right):y = 3x + m – 2\) đi qua điểm \(A\left( {0;1} \right)\)

Kết quả: \(\left( d \right)\) qua \(A\) nên thay \(x=0,y=1\) vào phương trình ta được \(m=3\)

 

Câu 4 (1,0 điểm): Vẽ đồ thị hàm số \[y = – 2{x^2}\]

Bảng giá trị:

Đồ thị:

Câu 5 (VD) (1 điểm): Giải hệ phương trình \[\left\{ \begin{array}{l}
3x – 2y = 4\\
x + 3y = 5
\end{array} \right.\]

\[\left\{ \begin{array}{l} 3x – 2y = 4\\ x + 3y = 5 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 3x – 2y = 4\left( * \right)\\ x = 5 – 3y \end{array} \right.\]

\[Thay\,\,x\,\,vao\,\,\left( * \right):3\left( {5 – 3y} \right) – 2y = 4\]

\[ \Leftrightarrow y = 1 \Rightarrow x = 2\]

Câu 6 (VD) (1 điểm): Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có đường cao \(AH\) \(\left( {H \in BC} \right)\). Biết \(AB = 3a,AH = \frac{{12}}{5}a\).Tính theo \(a\) độ dài \(AC\) và \(BC\)

Câu 7 (VD) (1 điểm): Tìm giá trị của \(m\) để phương trình \(2{x^2} – 5x + 2m = 0\) có hai nghiệm phân biệt và \({x_1},{x_2}\) thỏa mãn \[\frac{1}{{{x_1}}} + \frac{1}{{{x_2}}} = \frac{5}{2}\].

Câu 8 (VD) (1 điểm): Một đội máy xúc được thuê đào 20000m3 đất để mở rộng hồ Dầu Tiếng. Ban đầu đội dự định mỗi ngày đào một lượng đất nhất định để hoàn thành công việc, nhưng sau khi đào được thì 5000m3 đội được tăng cường thêm một số máy xúc nên mỗi ngày đào thêm được 100m3, do đó đã hoàn thành công việc trong 35 ngày. Hỏi ban đầu đội dự định mỗi ngày đào bao nhiêu m3 đất?

Câu 9 (1,0 điểm): Cho tam giác \(ABC\) có ba góc nhọn và có \(\left( {AB < AC} \right)\) đường cao AH (\(H\) thuộc cạnh \(BC\)). Gọi \(D,E\) lần lượt là trung điểm của \(AB\) và \(AC\). Chứng minh \(DE\) là tiếp tuyến chung của hai đường tròn lần lượt ngoại tiếp tam giác \(DBH\) và \(ECH\).


Câu 10 (1,0 điểm): Cho đường tròn tâm \(O\) bán kính \(2R\) (kí hiệu \((O; 2R))\) và đường tròn tâm \(O’\) bán kính \(R\) (kí hiệu \((O’; R))\) tiếp xúc ngoài nhau tại \(A\). Lấy điểm \(B\) trên đường tròn \((O; 2R)\) sao cho \(\widehat {BAO} = {30^0}\), tia \(BA\)  cắt đường tròn \((O’; R)\) tại điểm \(C\) (\(C khác điểm A\)). Tiếp tuyến của đường tròn \((O’; R)\) tại điểm \(C\) cắt đường thẳng \(BO\) tại điểm \(E\). Tính theo \(R\) diện tích tam giác \(ABE\).

About TranVinhTri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *