Bài 1. Giới hạn của dãy số

GIỚI HẠN DÃY SỐ Tải tài liệu GIỚI HẠN HỮU HẠN CỦA DÃY SỐ Định nghĩa 1. Dãy số \[\left( {{u}_{n}} \right)\] có giới hạn bằng \[0\] khi \[n\] dần đến dương vô cực, nếu \[\left| {{u}_{n}} \right|\] có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ …

Read More »

Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất của kim loại kiềm thổ

A. KIM LOẠI KIỀM THỔ VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON Thuộc nhóm IIA, gồm: \[Be;\,\,Mg;\,\,Ca;\,\,Sr;\,\,Ba;\,\,Ra\] Cấu hình e lớp ngoài cùng: \[n{{s}^{2}}\] \[Be:\left[ He \right]2{{s}^{2}};\,\,\,\,Mg:\left[ Ne \right]3{{s}^{2}};\,\,\,\,Ca:\left[ Ar \right]4{{s}^{2}};\,\,\,\,Sr:\left[ Kr \right]5{{s}^{2}};\,\,\,\,Ba:\left[ Xe \right]6{{s}^{2}}\] TÍNH CHẤT VẬT LÍ  

Read More »